Misja | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Misja

Grafika zajawki
Body

Misja Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Misją Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Biura jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz innych czynności geodezyjnych należących do zadań własnych oraz zleconych Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, a także wynikających z zawartych porozumień Województwa Małopolskiego z innymi Województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Małopolskiego oraz wynikających z zawartych porozumień Województwa Małopolskiego z organami administracji rządowej, w tym realizacja poniżej wymienionych celów.

Cele ogólne

 1. Celem działania Biura jest:
  1. wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno-urządzeniowo-rolnych oraz innych czynności geodezyjnych należących do zadań własnych oraz zleconych Samorządu Województwa Małopolskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego, a także wynikających z zawartych porozumień Województwa Małopolskiego z innymi Województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Małopolskiego oraz wynikających z zawartych porozumień Województwa Małopolskiego z organami administracji rządowej, a w szczególności:
   1. wykonywanie prac z zakresu przygotowania i wykonania scaleń i wymian gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego:
    • opracowanie założeń do projektu scalenia gruntów wraz z dokumentacją konieczną do postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia;
    • wykonywanie opracowań geodezyjnych związanych z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach obejmowanych pracami scaleniowo-wymiennymi;
    • opracowanie projektów scalenia gruntów;
    • opracowanie projektów wymiany gruntów;
    • opracowanie dokumentacji geodezyjno - prawnej niezbędnej do ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków oraz księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia i wymiany gruntów;
    • opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania zagospodarowania poscaleniowego;
    • wykonywanie operatów szacunkowych na potrzeby prac scaleniowych;
    • wykonywanie innych prac geodezyjnych na potrzeby prac scaleniowo – wymiennych;
   2. wykonywanie prac niezbędnych do realizacji przez Marszałka Województwa Małopolskiego zadań z zakresu programowania rozwoju obszarów wiejskich:
    • analiza zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynowanie prac urządzeniowo-rolnych;
    • monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji;
   3. sporządzanie dla gmin opracowań planistycznych, obejmujących zagadnienia związane z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich, a także ochroną środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz gruntów rolnych;
   4. opracowanie dokumentacji geodezyjnej związanej z:
    • sporządzaniem projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
    • opracowaniem map glebowo-rolniczych i ich aktualizacja;
    • opracowaniem innej dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rolnictwa;
   5. wykonywanie wszelkich czynności geodezyjno-kartograficznych, geodezyjno-prawnych dla nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, regulacje stanów prawnych i inne), a także dla nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Samorządu Województwa Małopolskiego;
   6. wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z aktualizacją bazy BDOT10k lub wykonywaniem kartograficznych opracowań tematycznych;
   7. zakładanie i aktualizacja zbiorów danych na potrzeby realizacji zadań Samorządu Województwa Małopolskiego;
  2. wykonywanie czynności z zakresu zarządzania wojewódzkim zasobem nieruchomości oraz wykonywanie czynności z zakresu zarządzania nieruchomościami, które nie należą do wojewódzkiego zasobu nieruchomości, a do których Województwu Małopolskiemu przysługuje określony tytuł prawny;
  3. wykonywanie opinii, analiz i ekspertyz w zakresie działalności Biura;
  4. organizowanie i prowadzenie szkoleń, narad, kursów i innych form edukacyjnych w zakresie działalności Biura.
 2. Biuro realizować może także inne niż określone w ustępie 1 zadania na rzecz Samorządu Województwa Małopolskiego, zlecone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.
 3. W zakresie w jakim wykonywanie czynności geodezyjno-kartograficznych, geodezyjno-prawnych niezbędnych do realizacji zadań Samorządu Województwa Małopolskiego jest przedmiotem działania innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych Biuro wykonuje te czynności w porozumieniu z tymi jednostkami.
 4. Wykonując zadania określone w niniejszym Statucie, Biuro może również współpracować ze szkołami wyższymi i jednostkami naukowo-badawczymi.