Misja

Grafika zajawki
Body

Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno – urządzeniowo – rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządowa i jednostkami samorządu terytorialnego, w tym realizacja poniżej wymienionych celów.

CELE OGÓLNE

1. Celem działania Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jest wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa oraz Marszałka na podstawie przepisów (działalność podstawowa), a w szczególności:

 • wykonywanie scaleń i wymian gruntów,
 • opracowywanie do projektu scaleń i wymian gruntów wraz z dokumentacją konieczną do postępowania w zakresie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • kontrola terenowa i sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej do aktualizacji ewidencji gruntów obiektów zakwalifikowanych do scaleń oraz po zakończeniu prac scaleniowo – wymiennych,
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do założenia ksiąg wieczystych po scaleniu i wymianie gruntów,
 • wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na obszarach zakwalifikowanych do scaleń,
 • wykonywanie ponownej klasyfikacji gleboznawczej gruntów zmeliorowanych i zrekultywowanych,
 • opracowywanie dokumentacji geodezyjnej dla gruntów zmeliorowanych (tereny konkurencyjne) na potrzeby naliczania opłat melioracyjnych
 • opracowywanie dokumentacji geodezyjnej do sporządzenia projektu rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku działania nieznanych sprawców, w tym dokumentacji projektowej rekultywacji na cele rolne lub leśne oraz dokumentacji technicznej dróg transporty rolnego
 • wykonywanie opracowań do analizy zmian w strukturze agrarnej oraz udział w programowaniu i koordynowaniu prac urządzeniowo – rolnych
 • wykonywanie opracowań do monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i bonitacji gleb,
 • opracowywanie programów prac urządzeniowo - rolnych dla potrzeb gmin małopolskich z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych,
 • opracowywanie studium skutków scalenia i wymiany gruntów,
 • opracowywanie dokumentacji geodezyjno – urządzeniowej dla granic polno – leśnych
 • opracowywanie, aktualizacja i odnawianie map glebowo – rolniczych,
 • opracowywanie numeryczne innych map tematycznych,
 • wykonywanie wszelkich czynności geodezyjno-kartograficznych, geodezyjno – prawnych, projektowych dla nieruchomości stanowiących własność Województwa Małopolskiego (podziały rozgraniczenia, wznowienia granic, regulacje stanów prawnych i inne), a także dla nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań Województwa,
 • wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych oraz geodezyjno – urządzeniowo – rolnych na rzecz innych jednostek Samorządu Województwa.

Wykonywanie prac geodezyjnych, kartograficznych, geodezyjno – urządzeniowo – rolnych i projektowych wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w szczególności:

 • wykonywanie prac geodezyjnych niezbędnych do opracowania projektów zagospodarowania poscaleniowego oraz geodezyjna realizacja tych projektów,
 • wykonywanie czynności organizacyjno – prawnych, projektowych oraz pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zadaniach związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym,
 • wykonywanie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

2. Wykonywanie prac wykraczających poza działalność podstawową:

 • wykonywanie opracowań do wojewódzkiej bazy informacji o terenach wiejskich,
 • organizacja i prowadzenie szkoleń, narad, kursów, seminariów i innych form edukacyjnych z zakresu działalności Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w szczególności urządzania obszarów wiejskich,
 • czynności organizacyjno – prawne mające na celu nabywanie nieruchomości,
 • opinie, ekspertyzy, opracowanie techniczne i informatyczne,
 • promocja i programowanie scaleń,
 • wykonywanie czynności z zakresu zarządzania wojewódzkim zasobem nieruchomości.

3. Wykonywanie innych niż określone w ustępach 1-3 prac na rzecz Samorządu Województwa, zleconych przez Zarząd Województwa lub innych wojewódzkich jednostek organizacyjnych.