Prace geodezyjno-kartograficzne | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Prace geodezyjno-kartograficzne

Grafika zajawki
Body

Zespół Z-01 zajmuje się wykonywaniem dokumentacji geodezyjno – prawnej, w szczególności regulacjami stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie na terenie województwa małopolskiego.

Przebieg dróg wojewódzkich oraz ich numeracja i długość pokazana jest na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - https://www.zdw.krakow.pl/drogi/mapy-drogowe.html w zakładce „drogi”.

W ramach tych prac wykonywane  są :

  • pomiar sytuacyjny w pasie drogi wojewódzkiej
  • ustalenie na gruncie lub wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wg stanu na dzień 31.12.1998r, oraz po tej dacie,
  • podziały geodezyjne nieruchomości,
  • wykazy zmian gruntowych, wykazy synchronizacyjne w oparciu o wyrysy i wypisy z operatów ewidencji gruntów,
  • porównanie map ewidencji z mapami katastralnymi, operatami do wywłaszczenia, operatami do regulacji stanów prawnych,
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną w celu wydania przez Wojewodę Małopolskiego decyzji w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13.10.1998r ,, przepisy wprowadzajace ustawy reformujące administrację publiczną”
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną do Starosty Powiatu w celu wydania decyzji orzekającej o zmianie w ewidencji gruntów w trybie przepisów Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, do Wójta ( Burmistrza, Prezydenta) w celu wydania decyzji w trybie art. 98 u.g.n. oraz udział w postępowaniu administracyjnym,
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjno-prawną do Starosty Powiatu w celu ujawnienia w księgach wieczystych działek ewidencyjnych z prawem własności na rzecz Skarbu Państwa
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjno-prawną do Sądów Rejonowych Wydział Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia prawa własności na rzecz Województwa Małopolskiego,