Ramowy przebieg prac technicznych związanych ze scaleniem gruntów | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Ramowy przebieg prac technicznych związanych ze scaleniem gruntów

Grafika zajawki
Body
 1. Założenia do projektu scalenia gruntów (ramowy szkielet sieci drogowej z wyszczególnionymi drogami do przebudowy i budowy).
 2. Wszczęcie postępowania scaleniowego (Postanowienie Starosty).
 3. Wybór Rady Uczestników Scalenia (do 12 osób spośród uczestników – jako organ doradczy).
 4. Powołanie przez Starostę Komisji pełniącej funkcje doradcze przy sporządzeniu szacunku porównawczego gruntów oraz opiniowania  zastrzeżeń do projektu scalenia.
 5. Uchwalenie zasad szacunku gruntów.
 6. Sporządzenie mapy szacunku gruntów oraz rejestru szacunku porównawczego gruntów przed scalenie i wyłożenie ich do publicznego wglądu.
 7. Pomiar niezmiennych elementów projektu – granica zewnętrzna (protokolarne ustalenie na gruncie z właścicielami działek), działki zabudowane (protokolarne ustalenie na gruncie z właścicielami działek), drogi (protokolarne ustalenie na gruncie z zarządcą drogi), wody (protokolarne ustalenie na gruncie z zarządcą), granica rolno – leśna.
 8. Zebranie życzeń od uczestników scalenia w formie pisemnej w wyznaczonych zawiadomieniem listownym terminach.
 9. Podziały wspólnot gruntowych – jeśli wpłynęły wnioski o tego typu prace.
 10. Projektowanie działek nowego stanu na podstawie zebranych życzeń i wykonanych pomiarów elementów niezmiennych (ustawka).
 11. Sporządzenie projektu szczegółowego i rejestru szacunku porównawczego gruntów po scaleniu.
 12. Wyniesienie, stabilizacja i okazanie w terenie nowo projektowanych działek.
 13. Okazanie kameralne projektu i zebranie skarg na projekt.
 14. W razie skarg na projekt – rozpatrzenie zasadności skarg przez Starostę (po uprzednim opiniowaniu przez komisję) i wprowadzenie ewentualnych zmiany do projektu.
 15. Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia, wraz  z warunkami objęcia w posiadanie działek, stanowiącymi integralną część decyzji  (termin wejścia w posiadanie nowych działek, rekultywacja, przepusty, drogi, inne).
 16. Aktualizacja ewidencji gruntów i rozpoczęcie prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym (budowa i przebudowa dróg, czyszczenie rowów melioracyjnych, rekultywacje, inne).
 17. Ujawnienie nowego stanu w księgach wieczystych.