Jelcza | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Jelcza

Grafika zajawki
Body

Jelcza, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 827,7191 ha.

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Miechowskiego nr GG.611.1.1.2022 z dnia 21 czerwca 2022r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Jelcza, gmina Charsznica, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

 

Etapy prac:

  • Analiza materiałów, badanie stanu prawnego nieruchomości, wykonanie nalotu BSP i sporządzenie dokumentacji na potrzeby opracowania projektu scalenia gruntów
  • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru scalenia
  • Opracowanie projektu scalenia gruntów (szacunek gruntów, rejestr szacunku gruntów przed scaleniem, zebranie życzeń do projektu scalenia, projekt wstępny scalenia, wyznaczenie i okazanie projektu scalenia, rejestr szacunku gruntów po scaleniu)
  • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian do projektu, wyznaczenie i okazanie zmian do projektu scalenia
  • Skompletowanie operatu technicznego scalenia, opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia
  • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
  • Opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w celu wprowadzenia zmian do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia
  • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia.

Scalenie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Miechowskiego z dnia 23.01.2024 r., znak: GG.611.1.11.2022 zatwierdzającą projekt scalenia gruntów w obrębie ewidencyjnym Jelcza, gmina Charsznica