Zofijówka | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zofijówka

Grafika zajawki
Body

Zofijówka gmina Domaszowice, powiat namysłowski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 214,6605 ha

Ilość działek: 228

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Namysłowskiego nr G.661.1.2.2018 z dnia 6 marca 2018 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Zofijówka, gmina Domaszowice, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Namysłowskiego z dnia 4 marca 2020 roku, znak: G.661.1.2.2018 o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w obrębie Zofijówka, gmina Domaszowice.