Strzelce Wielkie | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Strzelce Wielkie

Grafika zajawki
Body

Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 1708.1876 ha

Ilość działek:  2700

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Brzeskiego nr GK-II.661.2.2014.EW z dnia 04.02.2019 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 25 października 2022 r.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
 • Pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Szacunku gruntów
 • Rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie projektu
 • Okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Brzeskiego z dnia 23.09.2022 roku, znak: GK-II.661.2.2014.GD  zatwierdzającą projekt scalenia gruntów w miejscowości Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.