Łętownia | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Łętownia

Grafika zajawki
Body

Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1063.3400 ha

Ilość działek: 8 282

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Suskiego nr WG.661.2.3.2017 z dnia 14 marca 2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Łętownia gmina Jordanów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Termin zakończenia prac scaleniowych – 31 marca 2020 r.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia


Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Suskiego z dnia  31.08.2022 roku, znak: WG.661.2.3.2017.2022 zatwierdzającą projekt scalenia gruntów w miejscowości Łętownia, gmina Jordanów

Załączniki