O biurze | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

O biurze

Grafika zajawki
Body

Informacje ogólne o Krakowskim Biurze Geodezji
i Terenów Rolnych w Krakowie

 

Budynek KBGiTR

 

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną realizującą prace geodezyjne, kartograficzne, geodezyjno-urządzeniowo-rolne i projektowe należące do zadań własnych oraz zleconych Samorządu Województwa oraz Marszałka, wynikające przede wszystkim z treści art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 26 marca 1982 r., o scalaniu i wymianie gruntów oraz z treści art. 7c ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

 

Biuro posiada prawie 60-letnią historię, funkcjonując od samego początku tworzenia administracji państwowej w strukturach wojewódzkich. Od 1 stycznia 1992 r. zostało przekształcone w zakład budżetowy.  W tym okresie nadzór na działalnością Zakładu sprawował w imieniu Wojewody Krakowskiego - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego. Od dnia 1 stycznia 1999 r. Biuro zostało włączone do struktur organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Z dniem 1 stycznia 2011 r. forma organizacyjna Biura została zmieniona z zakładu budżetowego na wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, finansowaną z budżetu Województwa Małopolskiego przez Samorząd Województwa Małopolskiego.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Biura sprawuje Zarząd Województwa Małopolskiego. Nadzór merytoryczny nad Biurem sprawuje Geodeta Województwa Małopolskiego.

Biuro zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników — zarówno młodych, jak i posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe. Znaczna część kadry pracowniczej posiada uprawnienia zawodowe pozwalające na realizację szerokiego zakresu prac geodezyjnych oraz projektowych.

W prowadzonych pracach, Biuro wykorzystuje nowoczesny sprzęt geodezyjny oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

Najważniejsze zadania Biura:

 1. Scalenia gruntów
  • zadanie ustawowe samorządu województwa wynikające z art. 3 ust.4 ustawy z dnia 26.03.1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
  • poprawa struktury agrarnej oraz poprawa efektywności gospodarowania w rolnictwie poprzez wykonywanie scaleń gruntów,
  • wykonanie projektu scalenia lub wymiany gruntów oraz dokumentacji geodezyjno-prawnej niezbędnej do ujawnienia w Księgach Wieczystych i ewidencji gruntów decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia,
  • zlikwidowanie lub zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania autostrady na grunty przyległe, przywrócenie w sąsiedztwie autostrady ładu rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez wykonywanie scaleń infrastrukturalnych,
  • koordynacja prac scaleniowych poprzez przedstawienie korzyści płynących z realizacji scaleń oraz organizację spotkań i konferencji naukowych rozpowszechniających scalenia gruntów.
 2. Prace urządzeniowo – rolne
  • programowanie prac geodezyjno–urządzeniowych na potrzeby rolnictwa wykonywane jest na podstawie art.7c ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
  • wykonanie opracowań założeń do projektu scalenia gruntów (kompleksowego urządzania). Opracowania poprzedzone są analizą stanu istniejącego w zakresie rozpoznania rolniczej przestrzeni produkcyjnej tj. kierunków produkcji rolnej i funkcjonowania gospodarstw rolnych, struktury użytkowania i władania gruntami, struktury agrarnej, infrastruktury technicznej i zainwestowania terenu. Analizie poddawany jest obszar w zakresie warunków przyrodniczo - krajobrazowych, glebowych, klimatycznych, życia mieszkańców oraz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego, jak również kształtowania środowiska przyrodniczego. Celem jest wskazanie zabiegów jakie należy wykonać dla poprawy wyżej wymienionych obszarów działania.
 3. Prace geodezyjno – kartograficzne
  • obsługa geodezyjna jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania dokumentacji geodezyjno-prawnej, w szczególności regulacji stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie na terenie Województwa Małopolskiego.
 4. Administrowanie wojewódzkim zasobem nieruchomości
  • wykonywanie czynności z zakresu administrowania nieruchomościami Województwa Małopolskiego, powierzonymi KBGiTR w Krakowie uchwałami Zarządu Województwa Małopolskiego.

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie swoje funkcjonowanie opiera o obowiązujące przepisy prawa m.in.:

 • Ustawę z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów,
 • Ustawę z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z przepisami wykonawczymi,
 • Ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • Ustawę z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • Uchwałę nr XLVIII/792/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie oraz utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie i nadania jej statutu, zmienioną Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXIII/572/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie zmiany statutu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie,
 • Regulamin organizacyjny Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zatwierdzony Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1672/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Krakowskiego Biura Geodezji Terenów Rolnych w Krakowie,
 • inne niewymienione przepisy prawa mające znaczenie w funkcjonowaniu Biura.