Marcinkowice | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Marcinkowice

Grafika zajawki
Body

Marcinkowice, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 428,1186 ha

Ilość działek: 1 087

Liczba uczestników scalenia: 244

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Miechowskiego nr GG.611.2.2018 z dnia 15 października 2018 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Marcinkowice gmina Charsznica, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
 • Pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunku gruntów
 • Rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie projektu
 • Okazanie projektu
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

 

Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Miechowskiego z dnia  05.10.2022 roku, znak: GG.611.57.2018 zatwierdzającą projekt scalenia gruntów w miejscowości Marcinkowice, gmina Charsznica