Przeginia | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Przeginia

Grafika zajawki
Body

Przeginia, gmina Jerzmanowice – Przeginia, powiat krakowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1181,6220 ha

Liczba działek: 2 419

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Krakowskiego nr GN.IV.6821.5.7.2019.AM z dnia 24 września 2019 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Przeginia, gmina Jerzmanowice – Przeginia, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie granicy zewnętrznej obszaru scalenia
 • Pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu

Etapy prac przewidziane do realizacji:

 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia