Chodów | KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Chodów

Grafika zajawki
Body

Chodów, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 453.3078 ha

Ilość działek: 599
Liczba uczestników scalenia: 211

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Miechowskiego nr GG.611.3.2017 z dnia 17 października 2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Chodów, gmina Charsznica, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Zrealizowane etapy prac:

 • Analiza materiałów, badania stanu prawnego nieruchomości
 • Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania, pomiar elementów niezmiennikowych projektu
 • Szacunku gruntów, rejestr przed scaleniem
 • Zebranie życzeń
 • Projekt wstępny scalenia
 • Projekt szczegółowy, rejestr gruntów po scaleniu
 • Wyznaczenie i okazanie projektu
 • Stabilizacja projektu scaleniowego (sukcesywnie)
 • Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń i wprowadzeniu zmian do projektu
 • Opracowanie załączników do decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia, w tym zasad objęcia w posiadanie, zestawień zbiorczych zagospodarowania poscaleniowego, wykazu ulg do podatku rolnego, skompletowania operatu
 • Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
 • Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Scalanie gruntów zostało zakończone Decyzją Starosty Miechowskiego z dnia 17 października 2019 roku, znak: GG.611.52.2017 o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w obrębie Chodów, gmina Charsznica.

 

Chodów - przed i po zagospodarowaniu

 

 

 

Chodów - przed i po zagospodarowaniu

 

 

 

Chodów - przed i po zagospodarowaniu

 

 

 

Chodów - przed i po zagospodarowaniu

 

 

 

Chodów - przed i po zagospodarowaniu

 

 

 

Chodów - przed i po zagospodarowaniu