KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego dotyczy informacji udostępnionych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Dla informacji sektora publicznego udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej KBGiTR w Krakowie

    Jeżeli dla danej informacji sektora publicznego udostępnionej w BIP nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej używające tej informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do poinformowania o źródle, czasie wytworzenia oraz pozyskania informacji z BIP, jak również o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
    KBGiTR w Krakowie może określić inne warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. W takim przypadku KBGiTR w Krakowie w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
    KBGiTR w Krakowie nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny, ani nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji będącej utworem lub bazą danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące KBGiTR w Krakowie.

 

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych w trybie wnioskowym:

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

    nie została udostępniona w BIP;
    została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
    będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
    została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

    nazwę podmiotu zobowiązanego;
    informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
    wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
    wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
    wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
    wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym,

 

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku a w przypadku opóźnienia w terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. KBGiTR w Krakowie może określić warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie z zastrzeżeniem zapisów art. 17 i art. 19 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie pon-pt 7.30-15.30, przesłać na adres sekretariat(at)kbgitr.com.pl, za pomocą systemu ePUAP lub pocztą na adres Biura ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków