KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Klauzula informacyjna dostęp do informacji publicznej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – dostęp do informacji publicznej

W związku realizacją obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – informuję się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (KBGiTR) z siedzibą w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15.
 2. Dane kontaktowe - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Krakowie przy ul. Gazowej 15, 31-060 Kraków
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku w zakresie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z realizacją art. 4 ust. 1 pkt 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 5. Podane dane osobowe przechowywane będą do zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną KBGiTR w Krakowie będą przechowywane przez okres dwóch lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia spraw, których akta znajdują się w teczce. Po upływie tego okresu teczki aktowe przekazuje się do składnicy akt, w trybie i na warunkach określonych
  w Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Każde z tych żądań będzie rozpatrzone przez Administratora zgodnie z przepisami RODO.
 8. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.