KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Opracowanie koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Marcinkowice gm. Charsznica

Dnia 17 września 2015 roku, w siedzibie Urzędu Gminy w Charsznicy odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące omówienia problematyki scaleń gruntów, oraz wypracowania koncepcji założeń do projektu scalenia gruntów wsi Marcinkowice, w szczególności dotyczącej sieci dróg transportu rolniczego, rowów melioracyjnych i odwadniających drogi, działań z zakresu odnowy wsi i kształtowania krajobrazu rolniczego.

                Na wstępie pracownik KBGiTR Jarosław Taszakowski przybliżył zebranym ogólną problematykę scaleń gruntów w zakresie prac geodezyjno – projektowych, oraz urządzenia poscaleniowego, akcentując korzyści możliwe do osiągniecia w wyniku przeprowadzenia scalenia gruntów na obszarze wsi. Szczególną uwagę zwrócił na formę opracowania założeń do projektu scalenia oraz konsultacji społecznych w tym zakresie.

Po dyskusji zgromadzonych w trakcie, której sygnalizowano problemy oraz potrzeby, możliwe do rozwiązania w ramach procesu scalenia, przystąpiono, na bazie przygotowanych materiałów kartograficznych do zaproponowania rozwiązań dotyczących systemu dróg transportu rolnego oraz sieci rowów melioracyjnych, odwadniających drogi.

Zaproponowano przebieg nowych dróg transportu rolnego, wyznaczono drogi wymagające podjęcia działań prowadzących do poprawy przejezdności lub uregulowania stanu prawnego. Ponadto zaproponowano odcinki dróg, dla których należy przewidzieć konieczność budowy odwodnienia. Wskazano na potrzebę poprawy parametrów technicznych istniejących rowów melioracyjnych. Wskazano również miejsca budowy nowych przepustów
i poprawy istniejących.

Efektem spotkania była robocza mapa obszaru proponowanego scalenia z naniesionym systemem dróg, rowów i przepustów, w podziale na kategorie przewidzianych działań koniecznych do zrealizowania w ramach prac scaleniowych.

Zgromadzeni zaproponowali zwołanie zebrania wiejskiego w dniu 26 września 2015 roku o godzinie 17 w OSP w Marcinkowicach, na którym będzie można przedstawić założenia do projektu scalenia gruntów w zakresie aktualnie opracowywanym, co pozwoli na przybliżenie korzyści wynikających z tych prac dla mieszkańców oraz dopracowanie
i uszczegółowienie zaproponowanych rozwiązań. Podjęto także decyzję, że po spotkaniu mieszkańcy otrzymają kilka egzemplarzy map z zaproponowanymi rozwiązaniami celem szczegółowego zapoznania się z nimi, a swoje opinie i uwagi złożą na kolejnym zebraniu wiejskim.