KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na 2018 r. - ponowne ogłoszenie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

„Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek na 2018 r. dla Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.”

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału zamieszczono w Zaproszeniu do składania ofert, wzorze umowy -załacznik nr 3

Oferty w zamkniętych kopertach, opisanych:Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych” należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Kalkulacja cenowa - Załącznik nr 1.

Termin składania ofert – 06.02.2018 r. godzina 10:00

Miejsce składania ofert: oferty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres : Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat pok. 23

Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma Printex Sp. z o.o. Sp.k., al.Piłsudskiego 105b, 05-270 Marki, cena oferty 32 610,99 zł brutto.