KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Sukcesywny zakup materiałów biurowych w 2018 r.

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

„Sukcesywny zakup materiałów biurowych w 2018 r. dla Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.”

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału zamieszczono w Zaproszeniu do składania ofert, wzorze umowy -załacznik nr 3

Oferty w zamkniętych kopertach, opisanych: „Sukcesywny zakup materiałów biurowych” należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 2 oraz Kalkulacja cenowa - Załącznik nr 1.

Termin składania ofert – 29.01.2018 r. godzina 10:00

Miejsce składania ofert: oferty należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres : Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat pok. 23

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Handlowe Biuro Plus, Włodzimierz Leszczyński, ul. Bonarka 21, 30-415 Kraków, zaproponowana łączna cena 2 037,53 zł brutto

Wyłoniony wykonawca nie przystąpił do zawarcia umowy w związku z tym wybrano kolejna najkorzystniejszą ofertę zaproponowaną przez Wektor Artykuły Biurowe Sp. z o.o., ul. Golikówka 7; 30 – 723 Kraków - łączna cena z oferty 2 363,61 zł