KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług pocztowych dla Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie - ponowne ogłoszenie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym, według potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo pocztowe (t.j Dz.U. z 2017. poz. 1481).

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych nazwą zamówienia proszę składać na druku oznaczonym „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Termin przesyłania ofert – 23.01.2018 r. godzina 10:00

Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma Poczta Polska S.A. Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 Warszawa, cena oferty 71 387,20 zł brutto