KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym, według potrzeb Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo pocztowe (t.j Dz.U. z 2017. poz. 1481).

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz wzorze umowy.

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych nazwą zamówienia proszę składać na druku oznaczonym „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Termin przesyłania ofert – 15.01.2018 r. godzina 12:00

W dniu 12.01.2018 r. od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania do niniejszego postępowania.

Treść pytań wraz z odpowiedziami oraz zmodyfikowane zapisy wzoru umowy zamieszczono w załącznikach.

Ponadto Zamawiający dokonał aktualizacji zapisów dot. ochrony danych osobowych (we wzorze umowy) i powierzenia danych osobowych (załącznik nr 3)

UWAGA

Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert do dnia 17.01.2018 r. godzina 12:00

W dniu 16.01.2018 r. od jednego z Wykonawców wpłynęły pytania do niniejszego postępowania.

Pytanie 1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień umowy w enumeratywnie wyliczonych przypadkach, zgodnie z zapisami paragrafu 6 we wzorze umowy.

Wykonawca jako operator wyznaczony zobowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych, które objęte są przedmiotem zamówienia (na co wskazuje sam Zamawiający w SIWZ) nie może swobodnie ustalać cen za świadczenie tego typu usług. Art. 53 i nast. ustawy Prawo pocztowe wyznaczają ścisły reżim ustalania opłat za świadczenie powszechnych usług pocztowych. Zatem w przypadku zmian cen w trakcie wykonywania umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, w świetle postanowień zawartych we wzorze umowy, Wykonawca zmuszony będzie do świadczenia powszechnych usług pocztowych z naruszeniem przepisów ustawowych, nie tylko z zakresu prawa pocztowego, ale także cywilnego, czy antymonopolowego. Taki stan rzeczy byłby niedopuszczalny, zarówno ze względu ustawowe obowiązki ciążące na Wykonawcy jako operatorze wyznaczonym, jak również ze względu na narażenie Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą, której zakres trudno nawet przewidzieć.

Ponadto, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu
o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zamawiający w SIWZ przewidział możliwość zmiany umowy we wskazanych przypadkach, jednakże nie opisał warunków (sposobu wprowadzenia) zmian – co w świetle przepisów, jak również aktualnego orzecznictwa jest niewystarczające dla dokonania zmiany umowy, która nie zostanie uznana za nieważną.

Czy zatem Zamawiający uwzględni zmianę postanowień wyszczególnionych we wzorze umowy w paragrafie 6 poprzez dodanie postanowień o następującym brzmieniu: „Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

  1. a) gdy nastąpi zmiana wysokości obowiązujących stawek podatku VAT dotyczących usługi lub usług należących do przedmiotu umowy, Strony dopuszczają możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio, tej usługi lub usług, w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości stawki podatku VAT. W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty powiększonej o podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT,
  2. b) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę powszechnie obowiązujących w jego działalności nowych cen usługi lub usług należących do przedmiotu umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych, odpowiednio tej usługi lub usług pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego, a w przypadkach gdy jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa, również pod warunkiem wcześniejszego zatwierdzenia nowych cen usługi lub usług przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. W powyższym przypadku Zamawiający zobowiązuje się do uiszczenia opłaty za świadczone usługi w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury VAT”?

Wykonawca ponownie zwraca się z pytaniem, czy w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Zamawiający zmodyfikuje zapis we wzorze umowy ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził stosowne zmiany we wzorze umowy (Załącznik nr 3-wzór umowy 16_01)

 

UWAGA

Unieważnienie postępowania. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza środki zarezerwowane na to zadanie. Nie ma możliwości zwiększenia środków do wysokości najkorzystniejszej oferty.