KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na rok 2018 - II postępowanie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na rok 2018 - II postępowanie

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert.

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych: "Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na rok 2018 - II postępowanie" proszę składać na druku oznaczonym „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Termin przesyłania ofert – 13.12.2017 r. godzina 15:00

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca:PKN Orlen S.A ul. Chemików 7, 09-411 Płock na kwotę 106 451 zł brutto.