KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Przegląd standard 4 sztuk tachimetrów LEICA TCR 407, TCR 407 Power

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

wykonanie przeglądu standard 4 sztuk tachimetrów LEICA TCR 407 oraz Leica TCR 407 Power.

Termin wykonania zamówienia 22.12.2017 r.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert oraz projekcie umowy - załącznik nr 1.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 2

Termin przesyłania ofert – 05.12.2017 r. godzina 10:00

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Instrumenty Geodezyjne Tadeusz Nadowski ul. Rybna 34, 43-100 Tychy  na kwotę 3542,40 zł brutto.