KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i serwowanie potraw w dniu 18.12.2017 r.

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Przedmiotem jest wykonanie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie
i serwowanie potraw w dniu 18.12.2017 r.

Termin wykonania zamówienia 18.12.2017 r.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert oraz projekcie umowy - załącznik nr 3.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 2

Termin przesyłania ofert – 05.12.2017 r. godzina 12:00

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: CaterinGroup s.c. M. Sala, K. Sala Al. Jana Pawła II 188, 31-982 Kraków  na kwotę 1749,30 zł brutto.