KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wybór warsztatu w celu naprawy oraz dokonywania przeglądów technicznych samochodów będących w posiadaniu KBGiTR w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

Wybór warsztatu w celu naprawy oraz dokonywania przeglądów technicznych samochodów będących w posiadaniu KBGiTR w Krakowie

Zamówienie wykonane będzie w terminie od  1.01.2018 r. do  31.12.2018 r.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert oraz projekcie umowy - załącznik nr 3.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 1

Termin przesyłania ofert – 11.12.2017 r. godzina 10:00

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Marcin Kwinta F.U. MAREX ul. Stoczniowców 1, 30-709 Kraków  na kwotę 60 990 zł brutto.