KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem serwisu ogumienia pojazdów, będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem serwisu ogumienia pojazdów, będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Zamówienie wykonane będzie w terminie od  1.01.2018 r. do  31.12.2018 r.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert oraz projekcie umowy - załącznik nr 2.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 1

Termin przesyłania ofert – 12.12.2017 r. godzina 10:00

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Edward Wiechniak FHU EDEK ul. Konopnickiej 82, 30-333 Kraków na kwotę 9 500 zł brutto.