KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zakup bezkwasowych teczek archiwalnych

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

Zakup 90 sztuk bezkwasowych teczek do przechowywania/przenoszenia map archiwalnych wiązanych w dwóch miejscach, formatu 917mm x 648mm x 50mm (A-1).

Termin realizacji zamówienia do 15.12.2017 r.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu do składania ofert oraz projekcie umowy - załącznik nr 2.

Na ofertę składają się Formularz oferty – Załącznik nr 1

Termin przesyłania ofert – 05.12.2017 r. godzina 12:00

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Najkorzystniejszą ofertę zaproponowała firma: P.H.U. Beskid Plus sp.j. R. Tyrna, J.Cybuch, B. Tyrna ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn,  na kwotę 4 084,83 zł brutto.