KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Udzielenie wsparcia technicznego przez producenta EMC na macierz dyskową na okres 12 miesięcy od dnia 16.12.2016 r. do 16.12.2017 r. oraz zakup 5 szt. dysków do macierzy

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wsparcia producenta EMC na macierz dyskową na okres jednego roku oraz zakup 5 szt. dysków do macierzy. Szczegółowe warunki opisane zostały w załączniku nr 2 do ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu oraz załącznikach poniżej.

Oferty należy składać na Formularzu oferty – Załącznik nr 1.

Termin przesyłania ofert – 13.12.2016 r. godzina 12:00.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Exnit Sp. z o.o., ul. Podole 60, 30-394 Kraków, na kwotę 13 277,79 zł