KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wybór warsztatu w celu naprawy oraz dokonywania przeglądów technicznych samochodów będących w posiadaniu KBGiTR w Krakowie na 2017r.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług napraw oraz dokonywanie przeglądów technicznych pojazdów będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu oraz załącznikach poniżej.

Oferty należy składać na Formularzu oferty – Załącznik nr 1.

Termin przesyłania ofert – 12.12.2016 r. godzina 10:00.

 

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Lista pojazdów

Załącznik nr 3- Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA

 Najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma: F.U. MAREX Marcin Kwinta., ul. Stoczniowców 1, 30-709 Kraków. Wykonawca uzyskał największą ilość punktów w kryterium - cena i odległość warsztatu od siedziby Zamawiającego.