KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zakup sprzętu komputerowo – biurowego 2016 r.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowo-biurowego szczegółowo opisanego w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu oraz załącznikach poniżej.

Oferty należy składać na Formularzu oferty – Załącznik nr 1 oraz w formie wypełnionej tabelki - Specyfikacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 2.

Termin przesyłania ofert – 21.11.2016 r. godzina 12:00.

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 3 -Wzór umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Handlowe iCOD.pl Marek Korzus, ul. Garncarska 9, 43-300 Bielsko-Biała

Cena ofertowa brutto: 11 265,57 zł brutto.