KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Zakup mebli biurowych – biurka, szafy i kontenerki oraz mebli kuchennych

Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli biurowych -biurka, szafy i kontenerki oraz mebli kuchennych wraz z armaturą kuchenną  opisanych szczegółowo w: Załączniku nr 2, 2a, 3, 5 do ogłoszenia.

Opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w Zaproszeniu oraz załącznikach poniżej.

Oferty należy składać na Formularzu oferty – Załącznik nr 1 oraz w formie wypełnionej tabelki - Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3

Termin przesyłania ofert – 14.11.2016 r. godzina 12:00

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1- Formularz oferty

Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna mebli kuchennych

Załącznik nr 2a - Opis mebli kuchennych i biurowych oraz wymagań Zamawiającego

Załącznik nr 3- Specyfikacja techniczna mebli biurowych

Załącznik nr 5 - Rysunek

Załącznik nr 4 -Wzór umowy

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Wybrano ofertę firmy: MIRAND Sp. z o.o., ul. Adama 1, 40-467 Katowice

Cena ofertowa brutto: 45 273,84 zł