KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Krakowie ul. Gazowa 15

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie 31-060 Kraków  ul. Gazowa 15

 Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty,
o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i równocześnie o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych,

przedmiotem którego jest: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Krakowie ul. Gazowa 15

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zamieszczono w Ogłoszeniu-Zaproszeniu do składania ofert oraz załącznikach 1-3.

Termin składania ofert upływa z dniem 15.01.2018 r. godz. 12.00

Oferty należy wysłać lub dostarczyć osobiście do na adres: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31 - 040 Kraków

 

W dniu 09.01.2018 r. jeden z Wykonawców zwrócił się z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zamówieniem.

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami.

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował usługę przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga aby wykonawca realizował usługę przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę.

  1. Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy zapewnienia działania grup interwencyjnych?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie wymaga od wykonawcy zapewnienia działania grup interwencyjnych.

  1. Czy wykonawca ma podłączyć do własnego centrum monitorowania system  telewizji dozorowej (tj. przekazywanie obrazu z kamer na chronionych obiektach do centrum monitorowania).

Odpowiedź: Nie. Wykonawca nie ma podłączać monitoringu do żadnego centrum monitorowania.

  1. Czy Zamawiający potwierdza fakt, iż w godzinach wskazanych w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia, zadania pracownika ochrony wykonywane są przez jednego pracownika na służbie.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga aby w godzinach wskazanych w ogłoszeniu i opisie przedmiotu zamówienia w ochranianym budynku służbę pełnił co najmniej jeden pracownik.

  1. Czy zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonawcy byli wyposażeni w system kontroli obchodów/czasu pracy typu ACTIVE GUARD?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

  1. Czy Zamawiający przewiduje odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) Wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Odpowiedź: Nie. Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma charakter ryczałtowy i obowiązuje w całym okresie trwania umowy.

 

W dniu 10.01.2018 r. jeden z Wykonawców zwrócił się z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zamówieniem.

Poniżej pytania wraz z odpowiedziami.

  1. Czy zatrudnienie pracowników biorących udział w realizacji zamówienia ma być na podstawie umowy o pracę i ma obejmować pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymogu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby wykonawca realizował usługę przez osoby zatrudnione na podstawie umów o pracę.

  1. W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający w pkt. 3 napisał o bieżącym utrzymaniu w należytym stanie terenu bezpośrednio przylegającego do nieruchomości. Po czyjej stronie jest zapewnienie sprzętu do zamiatania, odśnieżania itp.? Kto zapewni piasek oraz sól do posypywania chodników?

Odpowiedź: Zamawiający w wymaganiach szczegółowych dotyczący przedmiotu zamówienia w pkt 16. podpunkt e) napisał:

„Zapewnienie na posterunku stałym i utrzymywanie we właściwym stanie technicznym umożliwiającym ich prawidłowe działanie przez cały okres trwania umowy, wyposażenia tj.:

  1. e) miotły, łopatki, łopaty do śniegu, piasku w sezonie zimowym”.

 

W dniu 11.01.2018 r. jeden z Wykonawców zwrócił się z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania związane z zamówieniem.

Powołując się na jawność postępowań, prosimy o podanie obecnej wartości realizowanej usługi za cały okres jej trwania oraz stawki z roboczogodzinę pracy pracownika ochrony.

Odpowiedź: Wartość obecnie realizowanej umowy wynosi 7 125,43 zł brutto/miesiąc co daje wartość 85 505 ,16 zł brutto za cały okres trwania umowy tj 1 rok. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy dlatego nie znana jest wartość roboczogodziny.