KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług ochrony mienia na nieruchomości położonej w Nowym Targu os. Oleksówki 42

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie serdecznie zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: "Świadczenie usług ochrony mienia na nieruchomości  położonej w Nowym Targu os.Oleksówki 42". Zamówienie prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w KBGiTR w Krakowie - załącznik nr 5 do ogłoszenia.

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zamieszczono w załącznikach do ogłoszenia.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 09.11.2017 r. godz. 12.00

 

W związku z pytaniami od jednego z Wykonawców poniżej zamieszczono ich treść wraz z odpowiedziami.

  1. W punkcie I.4. Zamawiający wskazuje, że „W ramach wykonywania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się również do: a) bieżącego utrzymywania w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń przeznaczonych na posterunek stały oraz części wspólnych budynku M1 w obrębie parteru (około 70m2)b) bieżącego utrzymywania w należytym stanie terenu bezpośrednio przylegającego do obiektów umożliwiającego dojście do wszystkich chronionych obiektów i instalacji (około 1600m2).

Prosimy o doprecyzowanie:

  • w zakresie punktu a: a) co Zamawiający rozumie pod pojęciem „bieżącego utrzymywania w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń przeznaczonych na posterunek stały oraz części wspólnych budynku M1 w obrębie parteru”? Czy chodzi o usługi utrzymania czystości?

Odp.:  Chodzi o utrzymanie czystości (sprzątanie) polegające między innymi na zamiataniu i zmywaniu podłogi ulegającej zabrudzeniu.

b) Do kogo będzie należeć zakup środków czystości? Jeżeli do Wykonawcy, prosimy o wskazanie jakie mają to być środki oraz o określenie w jakie jest przewidywane zużycie środków w przeliczeniu na jeden miesiąc.

Odp.: Zakup niezbędnych środków czystości będzie należeć do Wykonawcy. Środki chemiczne stosowane przez Wykonawcę będą biologicznie neutralne z odpowiednimi atestami i zezwoleniami do ich stosowania w Polsce. Ilość będzie zależna od zużycia.

  • w zakresie punktu b: a)co Zamawiający rozumie pod pojęciem „bieżącego utrzymywania w należytym stanie terenu bezpośrednio przylegającego do obiektów umożliwiającego dojście do wszystkich chronionych obiektów i instalacji”? Czy chodzi o utrzymanie terenów zewnętrznych w okresie letnim, zimowym czy całorocznie?

Odp.: Zamawiający pod w/w określeniem rozumie całoroczne utrzymanie chodników i ścieżek, w zakresie który umożliwi dojście do ochranianego obiektu lub instalacji, oraz utrzymanie placu przy wjeździe na nieruchomość.

b) Czy w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również wywóz śniegu/liści/trawy?

Odp.: W zakres obowiązków Wykonawcy nie wchodzi wywóz śniegu/liści/trawy.

c) Do kogo należeć będzie pokrywanie kosztów utrzymania terenu zewnętrznego (zakup materiałów - piasek i sól, kosiarka i paliwo, sprzętu – miotły, szufle, grabie itp.)

Odp.: Pokrywanie kosztów utrzymania terenu zewnętrznego (przez to rozumie się utrzymanie chodników i ścieżek umożliwiających dojście do wszystkich chronionych obiektów i instalacji zwłaszcza w okresie zimowym) należy do Wykonawcy. Wykonawca zapewnia również materiał i sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania usługi.

d) Czy Zamawiający zapewni pomieszczenie do przechowywania sprzętu niezbędnego do utrzymania czystości terenu zewnętrznego?

Odp.: Tak. Zamawiający zapewni takie pomieszczenie.

  1. Zamawiający wyszczególnia, iż w ramach umowy Wykonawca, oprócz usług ochrony, ma również świadczyć usługi utrzymania terenów zewnętrznych. W formularzu ofertowym należy podać podatek VAT i kwotę brutto, na którą składają się dwie różne usługi (dla usług ochrony wynosi ona 23% a dla utrzymania porządku terenów zewnętrznych 8%). Czy Zamawiający potwierdza, że usługa utrzymania terenów zewnętrznych (VAT 8%) stanowi jedynie nieznaczny procent całości przedmiotu zamówienia, natomiast przeważającą częścią jest usługa ochrony mienia i osób i właściwą stawką podatku VAT jest 23%?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że utrzymanie terenów zewnętrznych stanowi jedynie nieznaczny procent całości przedmiotu zamówienia, a jego wykonanie jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia usług ochrony.

3. Czy Zamawiający potwierdza, że pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia (wystarczy, aby byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony) natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące?

Odp.: Pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

  1. Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę? Jeżeli tak, to czy pracownicy mają być zatrudnieni na pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby wszyscy pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę.

  1. Czy w ramach kryterium (K) Zatrudnienie osób niepełnosprawnych przy realizacji zamówieniaZamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę? Jeżeli tak, to czy pracownicy mają być zatrudnieni na pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru?

Odp.: Zamawiający nie wymaga aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę.