KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Krakowie ul. Gazowa 15

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie 31-060 Kraków ul. Gazowa 15 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i równocześnie o wartości mniejszej od kwoty, o której mowa w art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych, przedmiotem którego jest: Świadczenie usług ochrony osób i mienia w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie położonej w Krakowie ul. Gazowa 15.

Szczegółowy opis zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu zamieszczono w załącznikach do ogłoszenia.

Oferty prosimy składać w terminie do dnia 04.01.2019 r. godz. 10.00

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca Katarzyna Górak Firma Usługowa „VICTOR”, os. Wandy 14/18b, 31-906 Kraków, na kwotę 8 809,46 zł brutto za 1 miesiąc świadczenia usług ochrony.  

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - formularz oferty

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 5 - ZDB nr 17 z 2016

Załącznik nr 6 - ZDB nr 21 z 2018