KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Świadczenie usług związanych z wykonywaniem serwisu ogumienia pojazdów, będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Świadczenie usług związanych z wykonywaniem serwisu ogumienia pojazdów, będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert, oraz we wzorze umowy - załącznik nr 2.

Oferty należy składać do dnia  07.12.2018r. godzina 10:00

Oferty w zamkniętych kopertach opisanych: „Świadczenie usług związanych z wykonywaniem serwisu ogumienia pojazdów, będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na rok 2019” proszę składać na druku oznaczonym „Formularz oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Osoba do kontaktu:

Bogusz Kotyza -  tel. 12 619 88 10 wew. 111;  kom. 601-060-585.

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca FHU EDEK Edward Wiechniak. Łączna suma kwot za usługi wymienione w formularzu oferty wynosi 215 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Wzór umowy

Załącznik nr 3 - Kryterium wyboru