KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na rok 2019

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup paliw płynnych w systemie bezgotówkowym do pojazdów będących w posiadaniu Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie na rok 2019.

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy - załącznik nr 1.

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 2

Termin składania ofert – 16.11.2018 r. godzina 15:00

Oferty na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 2) należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat pok. 23.

Osoba do kontaktu:

Bogusz Kotyza -  tel. 12 619 88 10 wew. 111;  kom. 601-060-585

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, na kwotę 110 000,00 zł brutto.

 

Zaproszenie od składania ofert

Załącznik nr 1 - Wzór umowy

Załącznik nr 2 - Formularz oferty