KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup kart sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Zakup kart sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

 
Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz w kryteriach wyboru – załącznik nr 2.

Oferty należy składać na druku: formularz oferty – załącznik nr 1 oraz kryteria wyboru – załącznik nr 2.

Termin składania ofert – 30.08.2018r. godzina 10:00

Oferty prosimy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 1) wraz z kryterium wyboru (załącznik nr 2), drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć osobiście na adres: Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat, pok. 23

Osoba do kontaktu: Izabela Łukasik -  tel. 12 619 88 10.

 

W dniu 24.08.2018r. wpłynęły następujące pytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie:

  1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie definicji Osoby Towarzyszącej i dziecka.

Wykonawca proponuje doprecyzowanie definicji w następujący sposób:

Osoba Towarzysząca – osoba zgłoszona przez Pracownika KBGiTR w Krakowie, wymieniona na liście, uprawniona do korzystania z produktów i usług objętych Programem. Pracownik może zgłosić tylko jedną Osobę Towarzyszącą (zaprzestanie korzystania z Programu przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim Osoby Towarzyszącej).

Dziecko – dziecko/dzieci (własne lub przysposobione) pozostające na utrzymaniu Pracownika, które nie ukończyło 15 roku życia, zgłoszone do Programu przez Pracownika KBGiTR (zaprzestanie korzystania z Programu przez Pracownika oznacza równoczesne zakończenie udziału w nim Dziecka).

Informacja dla Zamawiającego:

Powyżej zaproponowane definicje oraz regulacje dotyczące wieku dziecka, a także ilości zgłoszonych osób towarzyszących przez pracownika są zgodne z praktyką rynkową stosowaną przez operatorów kart sportowych w Polsce.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zmodyfikuje zapis w Załączniku nr 2 do oferty – Kryterium wyboru.

Pytanie:

  1. Czy Zamawiający wyraża zgodę aby Wykonawcy wskazywali w swoich ofertach obiekty świadczące wyłącznie takie usługi jak np.: masaże (rollmasaże), solaria, zabiegi kosmetyczne, zabiegi fryzjerskie itp.?

Informacja dla Zamawiającego:

Według Wykonawcy Ustawa z 4.3.1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 1996 nr 70, poz. 335 ze zm.) ściśle definiuje jaki zakres działalności socjalnej on obejmuje. Są to:

  • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku (wczasy, kolonie, obozy, wczasy pod gruszą), w kraju i za granicą
  • działalność kulturalno-oświatowa (bilety do kina, teatru, opery itp.)
  • działalność sportowo rekreacyjna (tj. basen, siłownia, zawody i imprezy sportowe itp.)
  • opiekę nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego,
  • udzielenie pomocy materialno-rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe

W związku z powyższym, według Wykonawcy, takich usług jak: masaże (rollmasaże), platforma wibracyjna, solaria, zabiegi kosmetyczne, zabiegi fryzjerskie itp. nie można finansować ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Proszę mieć również na uwadze, że zakup takich usług może zostać zakwestionowany poprzez odpowiednią instytucję regulującą wydatkowanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, co może się okazać niekorzystne dla samego Zamawiającego. Z powyższą opinią, w trakcie postępowań przetargowych na usługi sportowo-rekreacyjne, zgodziło się wiele instytucji i nie pozwalały one na załączanie takich usług jak np. masaże do ofert Wykonawców. Zdarzało się również, że takie oferty były również odrzucane za niezgodność z zapisami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zamawiający zamierza korzystać z usług o charakterze sportowo-rekreacyjnym zgodnie z Ustawą o ZFŚS.

Pytanie:

  1. Czy Zamawiający uzna za dodatkowe opłaty sytuację, gdy: 

       a. Użytkownik w celu korzystania z programu zobligowany jest do posiadania i eksploatowania „urządzenia weryfikującego np. telefonu komórkowego na własny koszt

       b. W celu uzyskania dostępu do usług, Użytkownik zmuszony jest do wysłania smsa, którego
           koszt jest zgodny z taryfą operatora

 

Odpowiedź Zamawiającego:

    a. Zamawiający nie uzna za dodatkową opłatę posiadania i eksploatowania „urządzenia weryfikującego”  np. telefonu komórkowego przez Użytkowników, którzy świadomie przystępują do programu sportowo-rekreacyjnego.

    b. Zamawiający uzna za dodatkową opłatę koszt wysłania sms.

 

Postępowanie unieważnione - brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Kryteria wyboru - Załącznik nr 2 Zmiana

Kryteria wyboru - Załącznik nr 2