KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej 3 licencje online

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup dostępu do Systemu Informacji Prawnej 3 licencje online

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 1

Termin składania ofert – 12.06.2018r. godzina 12:00

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz w załączniku nr 2 - Wymagania Systemu Informacji Prawnej dla KBGiTR w Krakowie

dla 3 wersji online (równoległych).

 

Formularz oferty - Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 - Wymagania Systemu Informacji Prawnej dla KBGiTR w Krakowie

Zaproszenie do składania ofert 

W dniu 11.06.2018 r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1. Wykonawca uprzejmie zapytuje czy prawidłowo interpretuje zapisy zapytania ofertowego przyjmując, że przyszła umowa, o której mowa w treści zapytania ofertowego, zostanie zawarta na wzorze stosowanym przez wybranego wykonawcę.

Odpowiedź: 

Tak, Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy zgodnie ze wzorem Wykonawcy, po zweryfikowaniu zapisów pod względem formalno prawnym.

Pytanie nr 2. Jeśli powyższa interpretacja byłaby nieprawidłowa, Wykonawca zwraca się z prośbą o przedstawienie wzoru umowy Zamawiającego celem zapoznania się z jej zapisami przed złożeniem oferty.

Odpowiedź:

Nie dotyczy. 

Pytanie nr 3. Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu płatności wynagrodzenia, wskazanego w treści zapytania ofertowego, z 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, na 21 dni od dnia jej otrzymania lub na 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Zgodnie z przepisem art. 106i ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktury VAT z tytułu udzielenia licencji nie mogą być wystawione wcześniej niż na 30 dni przed terminem zapłaty - trudno jest natomiast wystawić i dostarczyć fakturę VAT tego samego dnia.

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia termin płatności faktury VAT do 21 dni od dnia otrzymania faktury, z zastrzeżeniem, że faktura ma zostać przesłana na adres KBGiTR w Krakowie ul. Gazowa 15.

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa na kwotę 5 276,70 zł brutto.