KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup serwera zapasowego (Backup) wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem (instalacja, konfiguracja)

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: zakup serwera zapasowego (Backup) wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem (instalacja, konfiguracja)

 

Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać na druku: Formularz oferty – Załącznik nr 1.

Termin składania ofert – 18.05.2018r. godzina 10:00

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w zaproszeniu do składania ofert oraz specyfikacji.

 

UWAGA

W dniu 15.05.2018 r. wpłynęły następujące zapytania od Wykonawcy. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

1. Zamawiający wymaga w Specyfikacji aby dostarczone urządzenie objęte było rocznym wsparciem, jednocześnie w umowie Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji. Na podstawie naszego doświadczenia w zakresie technologii IT,wraz z nowym sprzętem informatycznym oferujemy klientom wsparcie producenta, gdyż to producent ma największe doświadczenie w serwisowaniu własnych rozwiązań. Zazwyczaj klienci, którzy decydują się na zakup nowego, nieużywanego rozwiązania, przedłużają wsparcie producenta w kolejnych latach użytkowania sprzętu. Jeśli to dostawca miałby samodzielnie świadczyć gwarancję i wykonywać naprawy nie bazując na kontrakcie serwisowym producenta, wówczas należy liczyć się z dodatkowymi opłatami ze strony producenta w przypadku braku zachowania ciągłości wsparcia producenta. Co więcej należy zwrócić uwagę, że opisane przez Zamawiającego urządzenie posiadana rezydujące na nim oprogramowanie, do którego wsparcie może świadczyć wyłącznie producent, a co za tym idzie kompleksowa gwarancja może być udzielona wyłącznie na podstawie wsparcia producenta. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą ustalenie okresu gwarancji zgodnie z wymaganym na podstawie Specyfikacji wsparciem to jest na okres roku czasu.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści wzoru umowy.

2. Zamawiający wskazuje 30.05.2018 r. jako termin realizacji zamówienia. Na podstawie naszego doświadczenia czas oczekiwania na dostawę technologii IT w zakresie zgodnym z przedmiotem postępowania wynosi, w zależności od producenta od 14 do 28 dni, dodatkowo do terminu realizacji należy doliczyć czas niezbędny do prawidłowego wykonania usług. W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ustalenie 30 dniowego terminu realizacji  umowy licząc od dnia jej podpisania lub też wydłużenie aktualnie wskazanego terminu do 22 czerwca 2018 roku.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał stosownych zmian w treści wzoru umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia termin składania ofer. NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 25.05.2018 godzina 14:00

 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 1

Formularz ofertowy - Załącznik nr 2

Umowa wzór -Załącznik nr 3

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert NOWY TERMIN

Umowa wzór PO ZMIANACH