KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Montaż zamka centralnego, 4 nadkoli i wykonanie konserwacji podwozia samochodu Łada Niva

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

Montaż zamka centralnego do samochodu Łada Niva, rok produkcji 2018, nr rejestracyjny KR3GE23 (wraz z zakupem niezbędnych części),

Montaż 4 sztuk nadkoli (wraz z ich zakupem) do samochodu Łada Niva, rok produkcji 2018, nr rejestracyjny KR3GE23,

Wykonanie konserwacji podwozia samochodu Łada Niva, rok produkcji 2018, nr rejestracyjny KR3GE23.

Szczegóły dotyczące procedury opisano w Zaproszeniu do skladania ofert oraz załacznikach.

Termin składania ofert – 25.04.2018 r. godzina 10:00

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: AUTO ROBOT SYSTEM S.C. B.W. Bułat na kwotę 1450 zł brutto.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty

Wzór umowy