KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Zakup 2 zestawów geodezyjnych GPS wraz z oprogramowaniem i akcesoriami

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest:

Zakup 2 zestawów geodezyjnych GPS wraz z oprogramowaniem i  akcesoriami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna i warunki umowy określono w zaproszeniu do składania ofert oraz w załącznikach.

Termin przesyłania ofert –  18.04 r. godzina 15:30.

Miejsce składania ofert:

oferty należy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 2) oraz w formie wypełnionej tabeli stanowiącej specyfikację techniczną zamówienia – załącznik nr 1, lub dostarczyć osobiście na adres : Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat pok. 23

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Zaproszenie do składania ofert

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca: APOGEO Sp. z o.o. ul. Łukasiewicza 10,  31-420 Kraków, zaproponowana cena 45699,42 zł brutto.