KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Ubezpieczenie nieruchomości będących w zarządzie KBGiTR od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia

Opis oraz warunki udziału w postępowaniu przedstawiono w OGŁOSZENIU poniżej.

Oferty prosimy składać do dnia 10 grudnia 2018 r. godz. 12.00

Oferty wyłącznie na formularzu ofertowym należy przesłać drogą elektroniczną na adres wskazany w OGŁOSZENIU.

UWAGA:  TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE PRZEDŁUŻONY DO KOŃCA DNIA 11.12.218 R.

ZAŁĄCZNKI:

OGŁOSZENIE

Zał. nr 1 - wykaz nieruchomości

Zał. nr 2 - formularz oferty

WYNIKI POSTĘPOWANIA: 

Najlepszą ofertę złożyła firma: Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Kazimiera Drożdż, ul. Zdrowa 1/10, 31-216 Kraków,  na kwotę 14 547,00 zł .