KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Postępowania

Wybór warsztatu w celu naprawy oraz dokonywania przeglądów technicznych samochodów będących w posiadaniu KBGiTR w Krakowie

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych”, przedmiotem którego jest: Wybór warsztatu w celu naprawy oraz dokonywania przeglądów technicznych samochodów będących w posiadaniu KBGiTR w Krakowie

Szczegóły dotyczące niniejszego zamówienia zawarto w załącznikach.

Oferty należy składać do dnia  11.12.2018r. godzina 12:00

Oferty należy przesłać na załączonym do ogłoszenia formularzu oferty (załącznik nr 1), lub dostarczyć osobiście na adres: 31-060 Kraków, ul. Gazowa 15 – Sekretariat pok. 23.

Osoba do kontaktu:

Bogusz Kotyza -  tel. 12 619 88 10 wew. 111;  kom. 601-060-585.

 

Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Wykonawca F.U. MAREX MARCIN KWINTA. Łączna suma kwot za usługi wymienione w formularzu oferty wynosi 108,90 zł brutto.

 

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Lista pojazdów

Załącznik nr 3 - Wzór umowy

Załącznik nr 4 - Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty