KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Program prac urządzeniowo - rolnych

Prace urządzeniowo - rolne są systemem planowanych zabiegów natury technicznej, ekonomicznej i prawnej. Pełnią one wielorakie funkcje w regulacji gospodarki ziemią, a głównym ich zadaniem jest dokonywanie rejestracji stosunków we władaniu i użytkowaniu gruntów, oraz oceny ich przydatności dla różnych celów, ochrona gruntów rolnych, właściwe kształtowanie rozłogów gruntów gospodarstw rolnych pod względem pożądanej powierzchni pól i przestrzennego rozmieszczenia działek.

Głównym celem programów prac urządzeniowo - rolnych jest wskazanie niezbędnych działań wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w gminie poprzez zorganizowanie przestrzeni, w sposób umożliwiający jak najlepsze jej wykorzystanie dla potrzeb rolnictwa, poprawę struktury obszarowej gospodarstw, stworzenie podstaw dla rozwoju wsi i poszczególnych gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia i pracy ludności oraz ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.

Program prac urządzeniowo - rolnych jest pomocny w planowaniu i określeniu priorytetowości wykonywania zabiegów urządzeniowo - rolnych takich jak:

  • scalenia i wymiany gruntów,
  • transformacje użytków,
  • regulacje stosunków wodnych,
  • budowa i przebudowa dróg transportu rolnego,
  • zalesienia gruntów.

Wykonane w programie analizy dają rzetelne informacje na temat rolniczej przestrzeni produkcyjnej, natomiast zawarte ustalenia są pomocne dla władz gminy w podejmowaniu decyzji odnośnie działań zmierzających do wdrożenia poszczególnych zabiegów urządzeniowo - rolnych (w szczególności scaleń gruntów) oraz przygotowaniu wniosków o pozyskanie funduszy strukturalnych na te cele.