KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Prace geodezyjno - kartograficzne

Zespół geodezyjny pod kierownictwem Mirosławy Głuch zajmuje się wykonywaniem dokumentacji geodezyjno – prawnej, w szczególności regulacjami stanów prawnych nieruchomości zajętych pod drogi wojewódzkie na terenie województwa małopolskiego.

                       Przebieg dróg wojewódzkich oraz ich numeracja i długość pokazana jest na stronie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie - https://www.zdw.krakow.pl/drogi/mapy-drogowe.html w zakładce „drogi”.

W ramach tych prac wykonywane  są :

  • pomiar sytuacyjny w pasie drogi wojewódzkiej
  • ustalenie na gruncie lub wznowienia punktów granicznych pasa drogowego wg stanu na dzień 31 grudnia 1998r., oraz po tej dacie,
  • podziały geodezyjne nieruchomości,
  • wykazy zmian gruntowych, wykazy synchronizacyjne w oparciu o wyrysy i wypisy z operatów ewidencji gruntów,
  • porównanie map ewidencji z mapami katastralnymi, operatami do wywłaszczenia, operatami do regulacji stanów prawnych,
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną w celu wydania przez Wojewodę Małopolskiego decyzji w trybie art. 73 i art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998r., przepisy wprowadzajace ustawy reformujące administrację publiczną”
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjną do Starosty Powiatu w celu wydania decyzji orzekającej o zmianie w ewidencji gruntów w trybie przepisów Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, do Wójta ( Burmistrza, Prezydenta) w celu wydania decyzji w trybie art. 98 u.g.n. oraz udział w postępowaniu administracyjnym,
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjno-prawną do Starosty Powiatu w celu ujawnienia w księgach wieczystych działek ewidencyjnych z prawem własności na rzecz Skarbu Państwa
  • wnioski wraz z niezbędną dokumentacją geodezyjno-prawną do Sądów Rejonowych Wydział Ksiąg Wieczystych w celu ujawnienia prawa własności na rzecz Województwa Małopolskiego,

 

W chwili obecnej prowadzone są prace z regulacji stanów prawnych drogi wojewódzkiej: nr 773 w obrębach: Sułoszowa I, Sułoszowa II i Sułoszowa III, nr 980 w obrębie Rzepiennik Strzyżewski i Gromnik. W końcowej fazie są operaty z obrębów Wieprz i Gierałtowice – droga wojewódzka nr 781.

Zakończono prace podziałowe prowadzone na granicy miasta Kraków i Kryspinowa w gminie Liszki związane z inwestycją pn "Połączenie ul. Księcia Józefa ( drogi wojewódzkiej nr 780) z południową autostradową obwodnicą Krakowa poprzez Węzeł Mirowski".

Realizowane jest szereg zleceń Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczących działek przylegajacych do dróg wojewódzkich typu wyniesienia i stabilizacji punktów granicznych z drogą,  wydzielanie dróg o innej kategorii itp.