KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE  GEODETA 2 etaty pełny wymiar czasu pracy


1.       Wymagania niezbędne:
      1.    Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm. ), w szczególności:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
c)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
d)    nieposzlakowana opinia;

      2.    Wykształcenie minimum średnie geodezyjne i kartograficzne;
      3.    Minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku geodety lub asystenta geodety;
      4.    Znajomość zagadnień związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz urządzeniowo-rolnymi;
      5.    Znajomość ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o scalaniu i wymianie gruntów;
      6.    Znajomość MicroStation;
      7.    Umiejętność obsługi instrumentów geodezyjnych;
      8.    Znajomość funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego.

2.       Wymagania dodatkowe:

     1.    Mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji, przy pracach związanych ze scalaniem i wymianą gruntów rolnych i leśnych w administracji publicznej;
     2.    Umiejętność pracy w zespole;
     3.    Dyspozycyjność.


3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:  

      1.    Zadania główne:
1)    prawidłowe i odpowiedzialne wykonywanie robót geodezyjnych, w szczególności związanych ze scalaniem gruntów, pomiarami do celów prawnych, przygotowywaniem dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji ewidencji gruntów, programami prac urządzeniowo-rolnych, założeniami do projektu scaleń;
2)    stosowanie obowiązujących przepisów prawnych i technicznych oraz bezpieczeństwa przechowywania danych w pracach prowadzonych przez Biuro;
3)    wykonywanie pełnej dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do sprzedaży wykonanej pracy;
4)    kontakt ze stronami postępowań.

      2.    Zadania pomocnicze:

Współpraca z kierownikiem pracowni w sprawach prowadzenia korespondencji dotyczącej technicznej i merytorycznej strony realizowanych zadań oraz pomoc w ustalaniu technologii                  i warunków technicznych dla wykonywanych prac.

      3.    Zadania okresowe:
Prawidłowe rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych oraz kart drogowych.
      4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca w terenie (głównie na obszarze województwa małopolskiego) oraz praca w budynku siedziby Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Stanowisko pracy: Stanowisko związane z pracą przy komputerze. Obsługa instrumentów geodezyjnych.
      5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
      6. Dokumenty aplikacyjne:

a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    kwestionariusz osobowy,
d)    kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
e)    kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
f)    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
g)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
i)    kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, z wyłączeniem kierowniczego stanowiska urzędniczego, przysługującego osobie niepełnosprawnej.

Dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko geodety  w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 27 czerwca 2017 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.
Złożone dokumenty aplikacyjne muszą zawierać oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm. )”.
Informacje dodatkowe: o terminie przeprowadzenia dalszego postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowani kandydaci, po przedstawianiu kompletnych dokumentów aplikacyjnych oraz spełnieniu wymagań niezbędnych, będą informowani telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.
Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30.


Załącznik nr 7

do Regulaminu

naboru na wolne stanowiska urzędnicze

w KBGiTR

 

Krakowskie Biuro Geodezji

i Terenów Rolnych w Krakowie

ul.Gazowa 15

31-060 Kraków

 

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Geodeta

(nazwa stanowiska pracy)

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Geodety (2 etaty) wybrani zostali:

Marzena Lach, zamieszkała w Mnikowie,

Mateusz Wiktorowicz, zamieszkały w Krzeszowicach.      

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wymienieni kandydaci, uzyskali łącznie wysoką ilość punktów w ramach oceny merytorycznej aplikacji oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Kraków, dn. 06 lipiec 2017 r.