KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

W związku z wejściem w życie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) – informuję się, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Krakowie (KBGiTR) z siedzibą w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15.
 2. Dane kontaktowe - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie w ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
 3. Celem przetwarzania jest wykonywanie przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizacje ściśle określonego celu. W szczególnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora oraz mogą zostać przekazane/powierzone innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON), lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania
  (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane
  w BIP.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. Kryteria ustalenia tego okresu wynikają głownie z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przepisów merytorycznych lub Kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
 8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.


Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorcach danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, będziecie Państwo informowani przez komórkę merytoryczną Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie (KBGiTR) z siedzibą w Krakowie (31-060), ul. Gazowa 15.

 1. Dane kontaktowe - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych KBGiTR, Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych
  w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w obszarze monitorowania, na podstawie art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
 3. Dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres 31 dni od dnia pozyskania. Po tym czasie dane zostają nadpisane nowymi nagraniami.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
  i ograniczenia przetwarzania.

W związku, że przetwarzanie  Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, nie przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu, prawo do usunięcia danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 3. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.