KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wygiełdów

Wygiełdów, gmina Praszka, Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski powiat oleski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 322,3210 ha

Ilość działek: 1646

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Oleskiego nr GKM-I.042.1.5.2016 z dnia 19.05.2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębach ewidencyjnych Wygiełdów gmina Praszka oraz Jastrzygowice gmina Gorzów Śląski, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 01.06.2019 r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2017 r.:
- Analiza materiałów, badanie stanu prawnego nieruchomości
- Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
- Pomiar elementów niezmiennikowych projektu
- Szacunek gruntów
- Opracowanie rejestru gruntów przed scaleniem
- Zebranie życzeń
- Opracowanie projektu wstępnego scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2018r.:
- Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu
- Wyznaczenie i okazanie projektu
- Stabilizacja projektu scalenia
- Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian do projektu
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019 r.:
- Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
- Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Mapa obszaru scalenia
Mapa ewidencji gruntów - Wygiełdów
Mapa ewidencji gruntów - Jastrzygowice