KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Wierzchosławice II

Wierzchosławice II, gmina Wierzchosławice, powiat tarnowski, województwo małopolskie.
W skład obszaru scalenia wchodzą następujące części obrębów:
        Część obrębu Wierzchosławice – pow. 312,1379 ha, 1009 działek, 622 uczestników scalenia
        Część obrębu Bogumiłowice – pow. 35,9466 ha, 143 działek, 126 uczestników scalenia
        Część obrębu Łętowice – pow. 312,1379 ha, 222 działki, 99 uczestników scalenia
Łączna powierzchnia obszaru scalenia 408,9436 ha.


Postępowanie scaleniowe na obiekcie Wierzchosławice II w gminie Wierzchosławice zostało wszczęte z urzędu Postanowieniem Starosty Tarnowskiego nr GN.6622.10.2014.ME z dn. 09.07.2011r. – odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 14.07.2014 r. Zebranie życzeń do projektu scalenia od uczestników postępowania odbyło się w dniach od 13.10.2014 do 04.12.2014 roku. Na zebraniu uczestników scalenia w dniu 04.03.2015 r. został dokonany wybór Rady Uczestników Scalenia. Natomiast na zebraniu w dniu 18.08.2015 r. uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów objętych scaleniem.


Do końca 2015 r. planowane do wykonania są następujące czynności:

  • Pomiar niezmiennych elementów projektu – granica zewnętrzna (protokolarne ustalenie na gruncie z właścicielami działek), działki zabudowane (protokolarne ustalenie na gruncie z właścicielami działek).
  • Sporządzenie mapy szacunku gruntów oraz rejestru szacunku porównawczego gruntów przed scalenie i wyłożenie ich do publicznego wglądu.
  • Projektowanie działek nowego stanu na podstawie zebranych życzeń i wykonanych pomiarów elementów niezmiennych (ustawka).
  • Sporządzenie projektu szczegółowego i rejestru szacunku porównawczego gruntów po scaleniu.

Wierzchosławice obszar scalenia

Łętowice obszar scalenia

Bogumiłowice obszar scalenia.