KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Szczepanów

Szczepanów, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 323.0472 ha.

Ilość działek: 1309

Liczba uczestników scalenia: 861

 

Postępowanie scaleniowe na obszarze wsi Szczepanów w gminie Brzesko zostało wszczęte z urzędu Postanowieniem Starosty Brzeskiego nr GN-II.661.2.2011.AD z dn. 30.11.2011r.

 

Realizację scalenia rozpoczęto w październiku 2014r. pracami związanymi z kontrolą gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W dniu 19.02.2015r. na zebraniu uczestników scalenia została wybrana rada uczestników scalenia (9 osób). W okresie styczeń – marzec 2015r. wykonano czynność zebrania życzeń od uczestników scalenia, co do przyszłej lokalizacji działek. W kwietniu przystąpiono do prac związanych z założeniem osnowy realizacyjnej i pomiarem niezmienników, jak również z opracowaniem zasad szacunku gruntów. Zasady szacunku gruntów zostały przyjęte na zebraniu w dniu 11.06.2015r., - Uchwała nr 1/2015 z dn. 11.06.2015r. i Załącznik nr 1. Następnie opracowano mapę szacunku gruntów, która po konsultacji z Komisją pełniącą funkcje doradcze posłuży do oszacowania gruntów i sporządzenia rejestru przed scaleniem. Obecnie kontynuowane są prace związane z pomiarem wcześniej ustalonych granic działek zabudowanych (niezmienników).

 

27.05.2016r.

W czwartym kwartale roku 2015 ukończono czynności związane z pomiarem wcześniej ustalonych granic działek zabudowanych (niezmienników). Granice działek ustalano w obecności właścicieli działek, lub osób przez  nich upoważnionych.  Wyniki ustaleń uwidoczniono na szkicach polowych i w protokołach ustalenia granic.  
Dla granic między działkami 26/4 i 27 oraz 396/3 i 397/3 przeprowadzono czynności rozgraniczenia nieruchomości, w wyniku których zostały sporządzone akty ugody.
 Punkty graniczne pomierzono metodą GPS-RTK odbiornikiem GPS- Trimble R-8 w oparciu o stacje referencyjne systemu ASG-EUPOS (wykorzystano poprawki: NAWGEO_VRS_3_1),tachimetr LEICA TCR 407 Power. Pomiar kontrolny GPS-RTK wykonano na punktach osnowy III klasy .  Odchyłki przy pomiarach kontrolnych w dniach pomiaru nie przekraczały odchyłek dopuszczalnych.
 Z pomiaru sporządzono raporty, wykazy współrzędnych oraz szkice przeglądowe szkiców polowych dla granicy zewnętrznej obszaru scalenia i dla obszarów zabudowanych.       
Do obliczeń wykorzystano program Microstation Power Map XM Edition wraz z nakładką MK2011, a do prac kartograficznych program Microstation Power Map XM Edition.
Równocześnie projektowano nowy układ działek z wykorzystaniem zapisu życzeń uczestników scalenia, uwidocznionych w kartach uczestników scalenia. Rozpoczęto również czynności wyniesienia projektu scalenia na grunt, a następnie okazania projektu. Powyższe czynności  zakończono w pierwszym kwartale roku 2016.
Wykonano również dokumentację dotyczącą ujawnienia zmian w EGiB odnośnie działek, których powierzchnia po ustaleniu granic różni się od powierzchni uwidocznionej w EGiB, co powoduje przekroczenie w rejestrze po scaleniu odchyłki projektowej +/- 3%.  Dla tych działek sporządzono wykazy zmian danych ewidencyjnych, celem ujawnienia zmian w EGiB.
W maju wysłano zawiadomienia do czynności stabilizacji punktów granicznych, która będzie ujęta
w protokołach stabilizacji.

Obszar scalenia