KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Strzelce Wielkie

Kancelaria terenowa znajduje się w 32-822 Strzelce Wielkie 220 (dawna organistówka).

Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa, powiat brzeski, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 1708.1876 ha

Ilość działek:  2700

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Brzeskiego nr GK-II.661.2.2014.EW z dnia 04.02.2019 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych na obszarze wsi Strzelce Wielkie, gmina Szczurowa.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 30.06.2023 r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019 r.:
- Analiza materiałów, badanie stanu prawnego nieruchomości
- Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
- Pomiar elementów niezmiennikowych projektu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2020 r.:
- Szacunek gruntów
- Opracowanie rejestru gruntów przed scaleniem
- Zebranie życzeń
- Opracowanie projektu wstępnego scalenia
- Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2021r.:
- Wyznaczenie i okazanie projektu
- Stabilizacja projektu scalenia
- Udział geodety projektanta w rozpatrzeniu zastrzeżeń do projektu i wprowadzenie zmian do projektu
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2022 r.:
- Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
- Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Kancelaria terenowa
Mapa obszaru scalenia
Założenia do projektu scalenia