KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Mokrzyska

Mokrzyska, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 247.4638 ha.

Ilość działek: 1041

Liczba uczestników scalenia: 698

 

Postępowanie scaleniowe na obszarze wsi Mokrzyska w gminie Brzesko zostało wszczęte z urzędu Postanowieniem Starosty Brzeskiego nr GN-II.661.1.2011.BG z dn. 25.11.2011r.

 

Prace scaleniowe rozpoczęto w październiku 2014r. czynnościami związanymi z kontrolą gleboznawczej klasyfikacji gruntów. W okresie grudzień 2014 – styczeń 2015r. wykonano czynność zebrania życzeń od uczestników scalenia, co do przyszłej lokalizacji działek. W dniu 03.02.2015r. na zebraniu uczestników scalenia została wybrana rada uczestników scalenia (7 osób). W kwietniu opracowano zasady szacunku gruntów, które zostały przyjęte na zebraniu w dniu 28.05.2015r., - Uchwała nr 1/2015 z dn. 28.05.2015r. i Załącznik nr 1. Następnie opracowano mapę szacunku gruntów, która po konsultacji z Komisją pełniącą funkcje doradcze posłuży do oszacowania gruntów i sporządzenia rejestru przed scaleniem. Obecnie rozpoczną się prace związane z założeniem osnowy realizacyjnej i pomiarem niezmienników.

 

27.05.2016r.
W czwartym kwartale roku 2015, po uprzednim zawiadomieniu uczestników scalenia wykonano ustalenie
i pomiar granic działek zabudowanych ( niezmiennych elementów projektu scalenia). W trakcie tej czynności sporządzono szkice graniczne i protokoły graniczne. Wyniki opracowania posłużyły do wykonania części mapy obszaru scalenia gruntów.
W pierwszym kwartale 2016 r., w oparciu o życzenia uczestników scalenia wpisane do kart uczestników scalenia, sporządzono projekt scalenia gruntów.
W kwietniu przystąpiono do wyznaczania projektu scalenia na gruncie, a w maju wysłano zawiadomienia
o okazaniu projektu z równoczesną stabilizacją punktów granicznych. Adnotacje o okazaniu projektu będą uwidocznione w kartach uczestnika scalenia, natomiast czynność stabilizacji punktów będzie ujęta
w protokołach stabilizacji. 

Obszar scalenia