KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Biadoliny Radłowskie

Część wsi Biadoliny Radłowskie, gmina Wojnicz, powiat tarnowski, województwo małopolskie
Powierzchnia obszaru scalenia: 195.0650 ha
Ilość działek: 618
Liczba uczestników scalenia: 210

Postępowanie scaleniowe na obiekcie Biadoliny Radłowskie w gminie Wojnicz zostało wszczęte z urzędu Postanowieniem Starosty Tarnowskiego nr GN.6622.13.2014. z dn. 01.10.2014r. – odczytane na zebraniu uczestników scalenia w dniu 10.10.2014 r. Zebranie życzeń do projektu scalenia od uczestników postępowania odbyło się w dniach od 17.11.2014 do 20.11.2014 roku.  Na zebraniu uczestników scalenia w dniu 04.04.2015 r. został dokonany wybór Rady Uczestników Scalenia. Natomiast na zebraniu w dniu 16.06.2015 r. uczestnicy scalenia podjęli uchwałę w sprawie ustalenia zasad szacunku porównawczego gruntów objętych scaleniem.  

Do końca 2015 r. planowane do wykonania są następujące czynności:

  • Sporządzenie mapy szacunku gruntów oraz rejestru szacunku porównawczego gruntów przed scalenie i wyłożenie ich do publicznego wglądu.
  • Projektowanie działek nowego stanu na podstawie zebranych życzeń i wykonanych pomiarów elementów niezmiennych (ustawka).
  • Sporządzenie projektu szczegółowego i rejestru szacunku porównawczego gruntów po scaleniu.

Obszar scalenia